oir banner

کارسنجی مشاغل موجود در ساختار سازمانی شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد و حومه

شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد و حومه در نظر دارد تمامی مشاغل موجود در ساختار سازمانی خود را مورد نیازسنجی و کارسنجی قرار دهد. لذا پژوهشگران و اعضای هیئت علمی علاقمند می توانند نسبت به ارائه پیشنهادیه خود با حداقل قیمت ممکن تا پایان وقت اداری مورخه 1393/12/07 به واحد تشکیلات و بهبود روش های این شرکت اقدام نمایند.

بازدید ها : 324
 

جستجو در سايت