oir banner

آيين نامه شناسايي و پشتيباني از استادان سرآمد دانشگاهي در بنياد ملي نخبگان

به استناد ماده 3 اساسنامه بنیاد ملی نخبگان و در اجرای اقدام های ملی 1-1-1، 3-1-2 و 5-1-4 از سند راهبردی کشور در امور نخبگان و به منظور شناسایی و حمایت از اعضای هیئت علمی برگزیده دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناورانه کشور، "آيين نامه شناسايي و پشتيباني از استادان سرآمد دانشگاهي" تصویب و ابلاغ گردیده است. جهت آگاهی از این اساسنامه میتوان به اینجا مراجعه نمود.

بازدید ها : 323
 

جستجو در سايت