oir banner

اولویت های پژوهشی مرکز هماهنگی و توسعه   پژوهش و آموزش عالی قرآنی


مرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی، برنامه ریزی برای هدایت دانشگاه ها و حوزه های علمیه را برای تربیت نیروی انسانی متخصص و تولید دانش مورد نیاز نظام توسعه فرهنگ قرآنی برعهده دارد. این مأموریت که برگرفته از "منشور توسعه فرهنگ قرآنی" به عنوان بالاترین سند کشور در حوزه قرآن، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است، ایجاب می کند تمام فعالیت های مرکز چنان که از نامش برمی آید، بر محور توسعه سازمان یابد. بر این اساس، مرکز ورای از برنامه های جاری، مطالعات جاری قرآنی کشور، از طرح ها و برنامه هایی نوآور در راستای اهداف و اولویت های منشور توسعه فرهنگ قرآنی حمایت به عمل می آورد. بدیهی است این طرح و برنامه ها علاوه بر تءمین اولویت های منشور، باب و مسیری جدید فر روی مطالعات قرآنی می گشاید و هر چه بیشتر پژوهش و آموزش عالی قرآنی را با نیازهای جامعه پیوند می زند.

طرح ها و پروژه های مورد حمایت مرکز

بازدید ها : 127
 

جستجو در سايت