oir banner

 اولويت هاي پژوهشی شركت سهامي برق منطقه اي باختر

اولویت های پژوهشی شرکت سهامی برق منطقه ای باختر در سال 96 اعلام شد. علاقمندان می توانند درخصوص هر یک از عناوین، پیشنهاد پروژه تحقیقاتی خود را در قالب فرم 13 صفحه ای که از سایت شرکت به آدرس www.brec.ir قابل دریافت است تکمیل و با توجه به مهلت اعلام شده به دفتر تحقیقات و کنترل کیفیت تجهیزات شرکت سهامی برق منطقه ای باختر ارسال نمایند. لازم به توضیح است عناوین اولویت به انضمام اهداف مورد انتظار پروژه در سایت شرکت قابل دسترس می باشد و در موارد لزوم نیز اطلاعات تکمیلی (RFP) برای هر عنوان تا تاریخ 1396/03/01 در سایت شرکت قرار خواهد گرفت.

عناوین اولویت ها

بازدید ها : 52
 

جستجو در سايت