وظایف دفتر توسعه و انتقال فناوری

 

 • تدوین و پیشنهاد جهت‌گیری‌های کلان و سیاست های اجرایی فناوری در دانشگاه؛
 • سیاست‌گذاری برای نحوه همكاری با مراكز پژوهشی و فناوری داخل و خارج از دانشگاه؛
 • سیاست‌گذاری اجرایی در زمینه دارایی‌های فکری (ثبت، حفاظت، ارزیابی، ارزشیابی و نحوه واگذاری)؛
 • تدوين و پیشنهاد برنامه‌های اجرایی توسعه فناوری در دانشگاه؛
 • پایش مستمر و شناسایی مزیت‌های فناوری در دانشگاه؛
 • دیدبانی فناوری و پیشنهاد محورهای توسعه فناوری برای دانشگاه و ماموریت فناوری برای دانشکده ها و پژوهشکده ها؛
 • بررسی و پیشنهاد ایجاد شبکه‌ها، و کارگروه‌های تخصصی توسعه فناری در دانشگاه؛
 • مدیریت نظام نوآوری و برنامه‌ریزی برای هم‌افزایی میان نهادهای فعال در حوزه فناوری؛
 • تدوین شاخص‌های ارزیابی و اثربخشی فعالیت‌ها در حوزه توسعه فناوری؛
 • نظارت بر عملکرد نهادهای فعال در حوزه فناوری؛
 • بررسی و پیشنهاد برنامه‌های اجرایی برای توسعه مشاركت بخش خصوصی در اجرای طرح‌های پژوهشی و فناوری مشترك؛
 • سیاست‌گذاری در زمینه نحوه همکاری با کارگزاران و نهادهای بخش خصوصی ارائه‌دهنده خدمات تخصصی فناوری؛
 • ایجاد خوشه‌های فناوری در حوزه‌های دارای مزیت نسبی؛
 • حمایت از ایجاد هسته‌های فناوری با ایده مبتنی بر دارایی‌های فکری دانشگاه؛
 • تدوین ضوابط ایجاد و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های دانشگاهی؛
 • ارائه مدل‌های تحلیلی و کاربردی برای تصمیم‌گیری ایجاد و یا انتقال؛
 • امکان‌سنجی بازار و تجاری‌سازی دارایی‌های فکری؛
 • استانداردسازی اطلاعات برای تصمیم‌گیری در زمینه‌ی تجارت و انتقال دارایی‌های فکری؛
 • سیاست‌گذاری برای ورود به بازار سفارش جهانی تحقيق و توسعه؛
 • تدوین برنامه‌های اجرایی توسعه روابط بین‌المللی مبتنی بر توسعه فناوری؛
 • تدوین و پیشنهاد آیین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز.