اعطای كمك تحصيلی به دانشجويان جويای كار توسط شركت هتكو (هوا ابزار تهران)

 

اعطاي كمك تحصيلي به دانشجويان جوياي كار توسط شركت هتكو  هوا ابزار تهران