2017-10-17 1

2017-10-17 2
  • وب سایت: http://ic.um.ac.ir
  • تلفن تماس: 38805000
  • آدرس: احمدآباد-خیابان رضا-نبش رضا23-پردیس بین‌الملل دانشگاه فردوسی مشهد

2017-10-17 3

2017-10-17 4

2017-10-17 5

2017-10-17 6
  • وب سایت: http://college-epl.um.ac.ir 
  • تلفن تماس: 38803619
  • آدرس: دانشگاه علوم تربیتی و روانشناسی- دفتر آموزش‌های عالی آزاد-اتاق 122