جذب سرباز مربی توسط  مرکز آموزش فنی و حرفه ای سرولایت نیشابور

 

198