برگزاری نخستین جشنواره ایده توسط ستاد توسعه فناوری های آب،خشکسالی، فرسایش و محیط زیست

245