حمايت از نوآوري هاي دفاعي و فناوري هاي با كاربري دو گانه دفاعي و غير دفاعي در قالب كسر از خدمت  سربازي و تسهيلات مالي

0030