معرفی مدیریت


دفتر ارتباط با صنعت و جامعه (TTO) به عنوان یکی از موتورهای محرک در اقتصاد دانش محور و روشی موثر و کارآمد به منظور تولید فناوری، و انتقال و تجاری‌سازی دارایی‌های فکری محسوب می‌گردد. این دفتر به عنوان ساختاری نوین برای توسعه نظام مند دارایی‌های فکری دانشگاه‌ها و مراکز علم و فناوری و مکانی برای تعامل میان نقش آفرینان توسعه محصولات دانش پایه ایجاد شده است.
بر این اساس دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان کانون تولید دانش و تربیت منابع انسانی کارآفرین برای پذیرش مسئولیت های بیشتر در فرایند توسعه به ویژه تبدیل دانش به دارایی فکری و تجاری‌سازی آن برنامه‌ریزی، و برای ایجاد دفتر ارتباط با صنعت و جامعه بر اساس مدل مفهومی زیر اقدام نموده است.

مدل مفهومی دفتر ارتباط با صنعت و جامعه

مدل مفهومی

 

ماموریت دفتر ارتباط با صنعت و جامعه

 • شناسایی، ارزیابی، ثبت و تجاری سازی دارایی‌های فکری دانشگاه؛
 • شناسایی بازارهای داخلی و بین المللی عرضه توانمندی‌های علمی و اجرایی دانشگاه.

 

اهداف دفتر ارتباط با صنعت و جامعه

 • افزايش كيفی و كمی توليدات علمی، توسعه متوازن واحدهای پژوهشی و دست‌يابی به جايگاه پژوهشی و فناوری ممتاز در سطح ملی و فراملی؛
 • ارتقای توانمندی‌های كارآفرينی، افزايش توليد فناوری و توسعه قابليت‌های بهره‌برداری و انتقال فناوری‌های نوين، توليد و ارائه محصولات/ خدمات تخصصی دانش بنيان.

 

مخاطبین دفتر ارتباط با صنعت و جامعه

 • عرضه‌کنندگان دارايی‌های فکری، اساتید و دانشجویان؛ 
 • متقاضیان دارايی‌های فکری،
 • محققان و مربیان حوزه مدیریت دارايی‌های فکری؛
 • متخصصین و مخترعین برای درک از نیازهای بازار و سطح و کیفیت دارايی‌های فکری موجود.

 

موسسات همکار

 • کارگزاران مالی و اقتصادی (قیمت گذاری و...)؛
 • کارگزاران حقوقی (ثبت حقوقی و احراز مالکیت فکری و ...)؛
 • کارگزارن اجرایی (بازار یابی و ...)؛
 • حامیان و سایر مخاطبین (حامیان رسانه ای، حامیان مالی، حامیان اعتباری).