• تعامل و همکاری با واحدهای تحقیق و توسعه صنایع و سازمان‌های دولتی و غیردولتی
  • شناسایی بازارهای ملی و بین المللی جهت معرفی، عرضه و تجاری سازی دارایی‌های فکری و توانمندی‌های علمی دانشگاه
  • شناسایی نیازها و مسائل پژوهشی صنایع، سازمان‌ها و جامعه و اطلاع رسانی به دانشگاهیان
  • شناسایی توانمندی­‌ها و دستاوردهای پژوهش و فناوری دانشگاه جهت ارائه به صنعت و جامعه
  • برگزاری و شرکت در فن بازارهای تخصصی
  • تسهیل ارتباط دانشگاهیان با صنایع، سازمان‌ها و جامعه در جهت اخذ طرح‌های مورد تقاضای ایشان
  • راه اندازی و راهبری کرسی­­‌های ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه
  • هماهنگی برای بازدیدهای علمی و تحقیقاتی اساتید و دانشجویان از صنایع کشور