• تهیه و تدوین تفاهم نامه‌­ها و قراردادهای پژوهشی برون دانشگاهی
  • پایش و نظارت بر اجرای تفاهم نامه­‌ها
  • پایش و نظارت بر انجام دقیق و به موقع قراردادهای پژوهشی برون دانشگاهی و کنترل پیشرفت آن‌ها
  • پیگیری امور اداری، مالی، حقوقی و سایر امور مرتبط با قراردادها
  • صدور مجوز تاسیس، فعالیت و نظارت بر واحدهای پژوهشی و فناوری تقاضا‌محور دانشگاه