عنوانفایل PDF
دستورالعمل امتیازدهی طرح‌های برون دانشگاهی 1402 pdf icon
آیین نامه دوره کارآموزی بلند مدت pdf icon
مصوبه کمیسیون تحصیلات تکمیلی مورخ 1402/05/03 - پارساهای برون دانشگاهی pdf icon
آیین نامه کمیسیون فناوری و نوآوری 1402 pdf icon
آيين‌نامه ارتقا و اعلام مصاديق فعاليت های حوزه فناوری pdf icon
آيين‌نامه اجرايی رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقای نظام مالی كشور (قانون معادن) pdf icon
آیین‌نامه طرح پسا دکترای صنعتی pdf icon
آيين‌نامه معرفی نمايندگان دانشگاه فردوسی مشهد به سازمان‌های خارج از دانشگاه pdf icon
دستورالعمل امتیازدهی طرح‌های برون دانشگاهی 1400 pdf icon
آيين‌نامه اعطای پژوهانه رساله به دانشجويان دكتری pdf icon
آیین‌نامه پروژه‌های پژوهشی تقاضا محور pdf icon
آیین نامه کمیسیون فناوری 1401 pdf icon
شیوه نامه نحوه محاسبه و هزینه کرد بالاسری(هزینه های توسعه زیرساختی)طرح های برون دانشگاهی pdf icon
شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در جامعه و صنعت pdf icon
دستورالعمل اجرایی استفاده از شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضای محترم هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد در جامعه و صنعت pdf icon
کاربرگ تفاهم نامه فرصت مطالعاتی pdf icon
کاربرگ درخواست فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت pdf icon